هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3851
کلاس پرواز
E

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4111
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
5838
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
CH5705
کلاس پرواز
Y

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
E

ايران اير تور
شرکت هواپیمایی
ايران اير تور
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
924
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5705
کلاس پرواز
W